Budova pôvodnej fary bola na jar v tomto roku oficiálne zaevidovaná na národnú kultúrnu pamiatku. Celý proces a aktivitu v tejto veci prevzal a viedol Pamiatkovú úrad Slovenskej Republiky na základe právnych predpisov, ktorý mu zákon...

Budova pôvodnej fary bola na jar v tomto roku oficiálne zaevidovaná na národnú kultúrnu pamiatku. Celý proces a aktivitu v tejto veci prevzal a viedol Pamiatkovú úrad Slovenskej Republiky na základe právnych predpisov, ktorý mu zákon
umožňuje. Pamiatkový úrad vyhodnotil Rodný dom Milana Hodžu ako objekt s mimoriadne historicko – spoločenskou, architektonickou a urbanistickou hodnotou. Koncom februára sme prijali už oficiálne rozhodnutie, ktoré Rodný dom Milana Hodžu vyhlasuje za národnú kultúrnu pamiatku. S tým sa pre náš cirkevný zbor otvárajú nové možnosti i povinnosti. Následne bola s pomocou obce Sučany vyhotovená technická obsiahla správa kultúrnej pamiatka, ktorá obsahuje opis aktuálneho stavu, potrebnú foto-dokumentáciu a návrhy  riešení jednotlivých problémov pri rekonštrukcii. Zborové presbyterstvo sa viackrát zaoberalo danou vecou a poverilo predsedníctvo CZ a hospodársky výbor, aby oslovili architektov pre vypracovanie projektu, ktorý by nadväzoval na predstavu pôvodnej fary ako živej a plne využiteľnej budovy prioritne pre cirkevno-zborové aktivity. Koncom leta bol oslovený architekt, ktorý na jar roku 2019 bude pracovať na projekte, resp. ponuke na celkový projekt pre rekonštrukciu.

Za zmienku stojí veľké upratovanie, ktoré sa konalo na starej fare týždeň pred televíznymi službami Božími. Všetky miestnosti sa vypratali od nepôvodných súčastí a vyčistili. Po uprataní fary sa upravila miestnosť kancelárie do podoby pamätnej izby, umyli sa okná a naleštili drevené podlahy. Ďakujeme všetkým ochotným bratom a sestrám, ktorí vynaložili nemalé úsilie k tomu, aby bola stará fara dôstojne pripravená na prípadné obhliadky v rámci služieb Božích pri 100. výročí ČSR. Možnosť obhliadky rodného domu Milana Hodžu napokon využil aj premiér SR Peter Pelegrini. Nové lustre v kostole. Sme vďační Pánu Bohu, že sa nám podarilo v tomto roku pristúpiť ku výmene stropných svietidiel za nové lustre. Počtom ide o 17 trojramenných pre dolnú časť kostola a 8 päťramenných krištáľových lustrov, ktoré dizajnovo ladia s dvoma veľkými lustrami uprostred kostola. Myšlienka zladenia lustrov vznikla už pred dvomi rokmi a veľkou mierou bola povzbudená našimi sestrami, ktoré výťažok z distribúcie vianočných oblátok venovali práve na zakúpenie nových lustrov. K tomuto milodaru sa postupne pridali spontánne ďalšie.

Presbyterstvo aj zborový konvent povzbudený finančnými darmi na tento účel súhlasil s týmto krokom. Lustre dorazili len niekoľko dní pred televíznym prenosom, no vďaka ochotným bratom a sestrám sa ich podarilo poskladať a nainštalovať, ako sa hovorí
o päť minút dvanásť. Kúrenie v kostole. Členovia presbyterstva a najmä hospodárskeho výboru sa viac krát zaoberali problematikou potrebného kúrenia do nášho kostola. Absolvovali sa viaceré stretnutia s odborníkmi a projektantmi za účelom nájdenia najvhodnejšieho riešenia pre náš chrám. Zborový konvent na nové kúrenie vyčlenil nemalé finančné prostriedky. Dlhšie sa uvažovalo o systéme vykurovania do súčasných lavíc, na ktorý bol pripravený návrh. Tento systém a najmä jeho inštalácia by však bola pomerne dosť komplikovaná. Lavice by sa museli rozoberať a mohlo by dôjsť k ich značnému poškodeniu.

Otáznou bola i samotná estetická stránka systému radiátorov pod lavicami. Dobrý úmysel a túžba pripraviť nové kúrenie už na túto zimnú sezónu tak museli ustúpiť opätovnému zváženiu aj iných alternatív. Veríme a dúfame, že na jar sa nám podarí pokračovať v začatých snahách a nájsť to najlepšie riešenie pre vykurovanie nášho kostola.

Za všetky hospodárske aktivity, pomoc, dobrovoľnícke hodiny srdečne ďakujeme všetkým zainteresovaným bratom a sestrám. Ide o veľmi vzácnu službu. Ďakujeme za všetky milodary a v modlitbách prosíme, aby tieto potrebné snahy priniesli nášmu cirkevnému zboru Božie požehnanie. 

Napísal: Daniel Beňuch