Služby Božie sú prirodzene vyvrcholením zborového života, kde sa pravidelne pri Božom Slove, modlitbách a piesňach stretávajú všetky generácie.

Na službách Božích sme spoločne povzbudzovaný pre život viery v bratsko–sesterských vzťahoch. Uvedomujeme si, že zďaleka nie sme dokonalí, a preto o to viac potrebujeme Božiu prítomnosť, Božie odpustenie a vedenie. Za tieto Božie dary túžime i ďakovať a spoločne chváliť nášho Trojjediného Pána Boha.